เปิดกู้เงิน กยศ. 50,000 บาท สำหรับเรียนหลักสูตรการบริบาล

เปิดกู้เงิน กยศ. 50,000 บาท สำหรับเรียนหลักสูตรการบริบาล

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กู้ยืมไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อศึกษาโครงการพยาบาลระยะสั้น เช็คเลยใครสามารถรับเงินกู้ได้บ้าง?

สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ถึง 60 ปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (SLF) กำลังดำเนินโครงการนำร่องเพื่อให้สินเชื่อสำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษาหรือเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) ร่วมกับสถาบันทันตกรรมและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รวม 74 แห่ง ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป โดยจะเริ่มด้วยหลักสูตร

การดูแลเด็กเล็ก
การดูแลผู้สูงอายุ
พนักงานให้การดูแล
ใบรับรองผู้ช่วยทันตแพทย์
ใบรับรองผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง
เป็นโครงการนำร่อง 2 ปี (ปีการศึกษา 66-67)

จัดให้มีสินเชื่อเพื่อค่าเล่าเรียน “ไม่เกิน 50,000 บาทต่อหลักสูตร ต่อคน ต่องวด”
อัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้ที่ 1% ต่อปี
ระยะเวลาการชำระไม่เกิน 2 ปี

คุณสมบัติ และเงื่อนไข กู้เงิน กยศ.

อายุ 18 ถึง 60 ปี
การศึกษาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่คณะกรรมการกองทุนประกาศกำหนด
ได้ช่วยเหลือสังคมหรือสาธารณะมาแล้วอย่างน้อย 18 ชั่วโมง ในระยะเวลา 2 ปี ก่อนยื่นขอสินเชื่อ
เงินกู้จะต้องไม่ซ้ำกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของปีการศึกษานี้

เปิดกู้เงิน กยศ. 50,000 บาท สำหรับเรียนหลักสูตรการบริบาล